Опорний конспект лекцій

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

для студентів денної та заочної форми навчання

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

напрям підготовки – 0305 «Економіка та підприємництво»

спеціальність – 7.03050801 «Фінанси і кредит»

Харків

ББК 65.053.3я7

М-54

Затверджено до друку рішенням методичної ради ХІФ УДУФМТ

Протокол від ____________ №___

Рецензенти: Воронкова А. А. - к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної зооветеринарної академії

Чемчикаленко Р. А. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Укладач: Коваленко С. О.,к.е.н., ст. викладач

Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, напрям підготовки – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальність – 7.03050801 «Фінанси і кредит» – ХІФ УДУФМТ, 2012. – 87с.

В опорному конспекті лекцій представлений теоретичний матеріал з дисципліни «Державний фінансовий контроль». Опорний конспект також містить добірку завдань для самоперевірки та термінологічний словник.

Коваленко С. О., 2012

РВВ ХІФ УДУФМТ, 2012

ЗМІСТ

Передмова
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю
Тема 2. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення
Тема 3. Контроль виконання Державного бюджету в системі казначейства України.
Тема 4. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою при Верховній Раді України.
Тема 5 Контроль виконання місцевих бюджетів у фінансових органах
Тема 6. Контроль виконання кошторисів бюджетних установ
Тема 7. Відомчий фінансовий контроль у системі виконавчої влади.
Тема 8. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій
Тема 9.Контроль основних засобів і нематеріальних активів
Тема 10. Контроль запасів
Тема 11. Контроль витрат основної діяльності
Тема 12. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур
Тема 13. Контроль статутної діяльності та фінансового стану підприємницьких структур.
Тема 14. Контроль стану обліку, внутрішньогосподарського контролю та звітності
Термінологічний словник
Рекомендована література
ПЕРЕДМОВА

Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" складений відповідно до навчальної програми з підготовки фахівців за напрямом „Економіка та підприємництво".

Мета навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" - формування системи знань студентів про сутність і роль фінансового контролю в економічному і соціальному розвитку держави та механізм його функціонування.

Завдання курсу: дати студентам спеціальні знання та вміння самостійно орієнтуватися в системі державного фінансового контролю; знати суть і значення державного фінансового контролю, засад його функціонування; засвоїти структуру органів державного фінансового контролю в Україні і вивчити їх функції, права та обов’язки; ознайомитися з організацією контрольної роботи в органах, що здійснюють державний фінансовий контроль; вивчити порядок і методику здійснення контрольно-ревізійної роботи; навчитися проводити ревізію, оформляти результати; вміти аналізувати типові помилки, виявлені під час перевірок.

В опорному конспекті лекцій викладено теоретичні основи організації державного фінансового контролю, методику контрольно-ревізійної роботи, а також порядок проведення перевірок господарсько-фінансової діяльності промислового підприємства. Опорний конспект лекцій містить 14 тем, в яких коротко викладено сучасна система державного фінансового контролю, її правова основа, методи побудови внутрішнього контролю, прийоми фактичного і документального контролю, а також повноваження органів фінансового контролю та вимоги, пропоновані до контрольно-ревізійної роботи.

Виклад матеріалу побудовано таким чином, що дозволяє студентам вивчити теоретичну основу контрольно-ревізійної роботи, сучасні методи контролю та його практичні прийоми, основні помилки, що зустрічаються на окремих ділянках обліку, їх причини та наслідки.

В кінці кожної теми опорного конспекту наведені контрольні питання. Окремо наведено словник основних термінів щодо ревізійної роботи, обліку майна, господарських операцій, доходів і витрат, фінансових результатів, оформлення результатів ревізії.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Вміти:

- з’ясовувати сутність контролю, його значення, задачі і тенденції розвитку в сучасних умовах;

- з’ясовувати сутність, поняття контрольно – ревізійного процесу та його стадій;

- розуміти організаційно – методичні аспекти проведення контрольних заходів різними суб’єктами державного контролю стосовно різних об’єктів перевірок;

- вміти планувати контрольно – ревізійну роботу, складати плани та програми проведення контрольних заходів у системі органів фінансового контролю;

- формувати робочу документацію ревізора, систематизацію й узагальнення матеріалів контролю, складати акти перевірок;

- вміти об’єктивно оцінювати і аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за наслідками контролю, а також контролювати їхнє виконання у разі виявлення порушень і зловживань.

Знати:

- правові та організаційні основи системи контролю;

- знати застосування методичних прийомів і способів здійснення контрольно-ревізійних дій на різних об’єктах контролю відповідно до затвердженого робочого плану ревізора;

- знати нормативно – правову базу, що регламентує діяльність органів контролю.

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу "Державний фінансовий контроль", можуть бути корисними як при написанні дипломної роботи, так і в подальшій професійній діяльності.


4959690786815841.html
4959740351190480.html
    PR.RU™