Основні поняття

Розподільча логістика

Канали розподілу

Посередники

Типи розподілу

Контрольні питання.

1. Дайте визначення поняттю «розподільча логістика».

2. Перелічіть завдання, які розв'язує розподільча логістика.

3. Дайте визначення логістичному каналу розподілу.

4. Коротко охарактеризуйте види логістичних каналів.

5. Які функції виконують логістичні посередники в дистриб’юції? 6. Дайте характеристику основним типам торгових посередни­ків.

7. Охарактеризуйте роль розподільчих центрів у товаропрові­дних

мережах.

Тема: Внутрішньовиробнича логістика.

Навчальні цілі:визначити сутність виробничої логістики та окреслити ос­новні

завдання внутрішньовиробничих логістичних систем

вивчити підходи до управління матеріальними потоками у

виробничій логістиці;

Програма анотація

1) Сутність виробничої логістики.

2) Логістична концепція «МRР».

3)Мікро логістична концепція КАNВАN.

4) Мікро логістична концепція «Оптимізована виробнича технологія».


4953462120012667.html
4953492061646812.html
    PR.RU™