Призначення максимально-струмового захисту.

Максимально - струмовий захист використовується для захисту трансформаторів, електродвигунів і ліній електропередач з одностороннім живленням при к.з. Струм, що виникає при аварійних режимах називається зверх струмом. При використанні струмових реле РТ-40 і реле часу ЭВ або РВМ захист називається максимально-струмовим з незалежною витримкою часу спрацювання. А при використанні струмових реле РТ-80 і реле часу РТВ захист називається максимально-струмовим із залежною витримкою часу спрацювання. На рис. 26.2 приведені схеми максимально-струмового захисту (а- двох релейної, б – одно-релейної), які виконані за допомогою реле прямої дії типу РТВ, які вбудовуються безпосередньо в привод вимикача і підключаються до трансформаторів струму ТА1, ТА2, які встановлені на двох фазах. Такий захист використовуються в мережах напругою до 35 кВ.

Рис.26.2. Схема максимально - струмового захисту з реле РТВ

Реле струму РТ – 40.

Будова реле РТ – 40 наведена на малюнку 26.3 а, зовнішній вигяд реле при знятому захисному кожусі на малюнку 2в, умовне графічне позначення - на малюнку 26.3 б.

(Прохорский А. А. "Электрические станции и подстанции". Москва, "Транспорт" 1972 стр 24 4- 247)

Рис.26.3. Будова реле РТ - 40

1 – вказівник; 2 – шкала; 3 – спіральна пружина вказівника; 4,8 – підшипники; 5 – рухомі контакти; 6 – ізоляційна колодка; 7 – нерухомі контакти, 9 – якір; 10 – П – подібний елек -магніт; 11 – котушки - 2 шт;

Рис. 26.3 а. Виводи котушок реле. 1 початок першої обмотки (Н1), 2 початок другої обмотки (Н2), 3 кінець першої обмотки (К1), 4 кінець другої обмотки (К2), 5 основа реле, 6 котушки реле (2 шт.)

Рис 26.3 б Виводи контактів реле. 1, 2 виводи розімкнутої пари контактів, 3, 4 виводи зам-кненої пари контактів, 5 основа, 6 котушки, 7 фіксатор кришки, 8 пластини пластини розім-кнених пари контактів.

Реле складається з П - подібного електромагніту 10, котушок 11, виводи яких виведені на зажими Н1 – К1 і Н2 – К2. Котушки можуть з’єднуватись послідовно або паралельно. В підшипниках 4,8 обертається ось якоря 9 з ізоляційною колодкою 6 та рухомими контактами 5. Нерухомі контакти 7 кріпляться до U - подібної ізоляційної пластини, закріпленої на магнітопроводі. До магнітопроводу кріпиться шкала з нанесеними позначками для з´єднання котушок (послідовного або паралельного). При паралельному з´єднанні котушок значення позначок подвоюється. Рух вказівника 1 обмежує спіральна пружина 3, яка створює гальмівний момент Мг. На якір діють два моменти: гальмівний та обертовий. Гальмівний момент утворюється спіральною пружиною 3, його величина залежить від кута відхилення вказівника 1 на шкалі 3, тобто натягування пружини. При повороті ліворуч гальмівний момент зменшується, а при повороті праворуч – збільшується.Обертовий момент, утворюється струмом Ір, який протікає по котушках реле пропорційний квадрату цього струму

Обертовий момент, що діє на якір 9, намагається завжди повернути якір та поставити його вздовж осі полюсів.

При нормальному режимі роботи захищаємого елемента обертовий момент, що утворюється робочим струмом, менший ніж гальмівний момент. Якір знаходиться в граничному лівому положенні, а рухомий контакт 5 замикає нерухомі контакти 7'.

При аварійному режимі, струм, що протікає по катушкам, створює обертовий момент, який перевищує гальмівний момент. Якір притягується до електромагніта. Рухомий контакт 5 розмикає контакти 7' і замикає контакти 7. Струм, при якому спрацьовує реле, називають струмом спрацювання Іспр р.

Регулювання реле на струм спрацювання виконується двома способами:

Плавно – зміною натягування пружини; ступенево – зміною з’єднання котушок 11. При послідовному з´єднанні котушок ставиться перемичка на К1 – Н2 із зворотної сторони пластмасового корпусу у вигляді металевої пластини. Пластина закріплюється гвинтами до гнізд. Зажими Н1 – К2 реле під´єднуються до трансформатора струму. При паралельному з´єднанні обмоток перемичка з мідного проводу такого ж перерізу ставиться на Н1 – Н2 і К1 – К2, а зажими Н1 – К1 або Н2 – К2 приєднуються до трансформатора струму. Вказані способи з’єднання обмоток дозволяють мати верхню межу спрацювання реле в 4 рази більше його нижньої межі.

Наприклад, реле РТ – 40/20, у якого дробом показана верхня межа струму спрацювання 20А. Реле можливо регулювати на струми спрацювання: при послідовному з´єднанні від 5 до 10 А, а при паралельному – від 10 до 20 А. Час спрацювання реле струму 0,02 – 0,4 сек; споживана потужність котушки 0,1 ВА на мінімальній установці спрацювання; коефіцієнт повернення не менше 0,8.

Реле РТ –40/10. Можливо встановлювати струм спрацювання 2,5 – 10 А, в тому числі 2,5 – 5 А при послідовному з´єднанні та 5 – 10 А при паралельному з´єднанні.
Під час експлуатації необхідно ретельно слідкувати за величиною струму спрацювання. Спрацювання реле при більших або менших значеннях струмів відносно встановленого на шкалі свідчить про незадовільний стан механічної частини (зміна характеристики пружини, несправність підшипників і тому подібне.

Реле РТ – 40 має три виконання, які відрізняються виконанням контактів: Реле РТ – 41 з одним замикаючим контактом; реле; РТ – 42 з одним розмикаючим контактом; реле РТ – 43 з одним розмикаючим контактом і одним замикаючим контактом.

Реле часу типу ЭВ-215

Рис. 26.4. Будова реле часу типу ЭВ-215. 1,2 нерухомі контакти, 3 важиль годинникового
механізму, 4 рухомі контакти, 5 годинниковий механізм, 6,7 система важилів, 8 контакти миттєвої дії, 9 ярмо, 10 обмотка, 11якорь.

Реле часу типів ЭВ-112 – ЭВ 144 випускаються для роботи на постійному струмі ( 24,
48, 110, 220 В. Реле часу змінного стуму типів ЭВ-215 – ЭВ 245 випускаються на напругу 100, 127, 220,380 В. В цих реле ( дивись рисунок 26.4) при підведенні напруги до обмотки 10,
яка розташована на ярмі 9, заводиться годинниковий механізм 5, що призводить до підніман-ня якоря 11. Якорь через систему важилів 6 і 7 заводить годинниковий механізм, одночасно замикая без витримки часу контакти миттєвої дії 8. При виключенні напруги систем важилів становиться у вихідне положення, контакти миттєвої дії переключаються, а заведений годинниковий механізм починає обертати важиль годинникового механізму 3, переміщуючи рухомі контакти 4, які с встановленню витримкою часу, замкнуть контакти 2, а потім контакти 1. Витримка часу регулюється переміщенням контактів1.


4953121022730035.html
4953158864507673.html
    PR.RU™