Якість і конкурентоспроможність продукції: суть, показники та методи оцінювання

ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Якість і конкурентоспроможність продукції: суть, показники та методи оцінювання.

2.2. Стандартизація та сертифікація продукції.

Сучасна ринкова економіка висуває принципово інші вимоги до якості продукції, що виробляється. Якість продукції відноситься до кола найважливіших показників діяльності підприємства. Підвищення якості продукції в значній мірі визначає життєздатність й успіх підприємства в умовах ринку, темпи технічного прогресу, впровадження інновацій, підвищення ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві.

Від випуску високоякісної продукції виграє й національна економіка, оскільки в цьому випадку збільшуються експортний потенціал та доходна частина платіжного балансу країни, підвищується авторитет держави у світовій спільності.

Звідси виникає необхідність постійної, цілеспрямованої, кропіткої роботи товаровиробників з підвищення якості продукції порівняно з аналогами конкурентів.

Якість продукції – це сукупність її властивостей, які обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Оцінка якості передбачає визначення декількох її рівнів:

- абсолютний – визначається шляхом обчислення окремих показників без їхнього порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів;

- відносний – полягає в зіставленні абсолютних показників якості з відповідними показниками аналогічних кращих зразків, прийнятих за еталон;

- перспективний – ураховує пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки;

- оптимальний – відповідає мінімальній величині витрат на виробництво й експлуатацію продукції.

Залежно від кількості властивостей, які характеризуються, показники якості діляться на:

1) одиничні – характеризують окремі властивості продукції: показники призначення, надійності, довговічності, технологічності, ергономічності, економічності, стандартизації й уніфікації, естетичності, безпеки;2) комплексні – характеризують кілька властивостей продукції. Відповідно до них продукція ділиться на сорти, марки, класи;

3) загальні – характеризують якість всієї сукупності продукції підприємства:

- питома вага принципово нових виробів у загальному їхньому обсязі;

- коефіцієнт відновлення асортименту продукції;

- питома вага сертифікованої продукції;

- питома вага виробничого браку;

- обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими цінами тощо.

Методи оцінки якості продукції:

- вимірювальний – передбачає оцінку якості за допомогою технічних засобів контролю;

- реєстраційний – заснований на спостереженні й підрахунку кількості предметів і випадків;

- органолептичний – передбачає аналіз сприйняття органами почуттів людини споживчих властивостей продукції;

- розрахунковий – використовується при визначенні якості нових виробів;

- статистичний – заснований на використанні методів математичної статистики й має вибірковий характер.

Конкурентоспроможність продукції – це сукупність якісних і вартісних характеристик продукції, що відображають ступінь задоволення конкретних потреб споживачів порівняно з аналогічною продукцією, представленої на ринку.

Конкурентоспроможність визначається двома найважливішими складовими: якістю й витратами.

Система показників рівня конкурентоспроможності продукції:

1) Показники корисності:

а) показники якості продукції:

- експлуатаційні показники (призначення, надійності, екологічні, безпеки тощо);

- обмежуючі показники (транспортабельності, патентно-правові – коефіцієнти патентного захисту й патентної чистоти);

- показники додаткових (сервісних) функцій (ті, що спрощують процес експлуатації, поширюють обсяг вигід споживачів);

б) показники якості сервісу продукції (якості інформаційного, організаційного, технічного обслуговування);

в) показники маркетингового просування (показники реклами продукції, паблик-рилейшнз).

2) Показники вартості продукції:

а) показники вартості придбання продукції (витрати на виготовлення, маркетингове просування, інформаційне й організаційне обслуговування);

б) показники вартості експлуатації продукції (витрати при використанні, вартість технічного обслуговування, майнові, екологічні, ресурсні податки й збори, страхові внески).

Рівень конкурентоспроможності продукції на різних ринках у різний час залежить від таких факторів:

- тенденцій розвитку економіки й ринку, тенденцій НТП, зрушеннях у структурі споживання товарів;

- коливань ринкової кон'юнктури, зміни моди;

- розмірів ринку збуту;

- стабільності ринкової позиції виробника;

- позиціонування продукції на ринку, що здійснюється на основі конкурентних переваг продукції;

- ринкового потенціалу продукції (залежить від життєвого циклу продукції);

- кількості конкурентів-аналогів і конкурентів-замінників і рівня новизни (оригінальності).


4952808252073641.html
4952870178780237.html
    PR.RU™