Державний заклад

«Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К. Д. Ушинського»

кафедра політичних наук

Міжнародний Вишеградський Фонд

Міжнародна науково-практична конференція

«Україна і світ у третьому тисячолітті : політичний, економічний, правовий та культурний виміри»

м. Одеса, 13-14березня2015 р.

Умови участі:

v Конференція організована в рамках співпраці ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» та Міжнародного Вишеградського Фонду.

v До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти.

v За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференціїтасертифікат учасника.

v Під час проведення конференції оргкомітет визначить три найкращі роботи. Автори цих робіт будуть нагороджені цінними подарунками та грамотами від Міжнародного Вишеградського Фонду.

Організаційний комітет конференції:

Тетяна Койчева –проректор з наукової роботи ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського»

Світлана Наумкіна – завідувач кафедри політичних наук ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського»

Світлана Ростецька – доцент кафедри політичних наук ДЗ «ПНПУ імені К.Д.Ушинського»

Напрями конференції:

1. Сучасні проблеми міждержавних відносин;

2. Політичні трансформації в Україні в контексті глобальних проблем;

3. Права людини в Україні та світі;

4. Економічна складова міждержавних відносин;

5. Соціокультурні аспекти міжнародного співробітництва;

6. Філософія в сучасному інформаційному просторі.

Офіційні мови конференції:українська, російська, англійська, словацька, польська, чеська, угорська.

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Сучасні проблеми міждержавних відносин), прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалівучасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад : [1, с. 45].

Зразок оформлення тез доповідей:

Напрям 3. Права людини в Україні та світі

Іваненко С. М.,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії та історії держави і права

Тернопільського національного економічного університету

м. Тернопіль, Україна

ПРАВА ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Текст

Література:

1. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави [навч. посіб.] / П. М. Рабінович. –

9-те вид., зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 27 лютого 2015 р. (включно)
на електронну скриньку politdep@pdpd.od.ua такі документи:

а) тези доповіді;

б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);

в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Іваненко С. М._заявка).

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 20 днів після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає 120 грн.Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами: банк одержувача: АТ «УкрСиббанк», поточний рахунок одержувача: 2625 0007 4007 97, ОКПО: 1698 7149 08, МФО банка одержувача: 351005, П. І. Б. : Бабошина Тетяна Кирилівна, призначення платежу: поповнення карткового рахунку Бабошиної Т. К. від ПІБ.

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Поселення, проїзд, харчування здійснюються за рахунок учасників. У разі необхідності організатори можуть посприяти із бронюванням номерів у комфортабельному готелі.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
  2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
  3. Місце роботи (навчання)
  4. Контактний телефон
  5. E-mail
  6. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції
  7. Форма участі: очна та орієнтовна дата та час приїзду або дистанційна

Орієнтовний графік роботи конференції:


4948120772828348.html
4948249611000220.html
    PR.RU™