Тема 8. Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж

Встановлення змісту іноземного закону.

Різне значення понять «екстериторіальність» та «територіальність». Ексте­риторіальне та територіальне застосування закону як могутній засіб право­вої політики держави.

Загальні питання застосування колізійних норм. Регулятивна функція ко­лізійної норми та її складові: визначення статуту правовідносин (первинна кваліфікація) та застосування конкретних матеріально-правових норм (втори­нна кваліфікація). Проблеми застосування конкретної норми права (неізольованість норми, її відображеність у судовому прецеденті).

Визначення змісту іноземного закону. Процес тлумачення норми інозем­ного закону у міжнародному приватному праві. Специфіка визначення зміс­ту норми іноземного закону у міжнародному приватному праві. Складнощі тлумачення норми права у міжнародному приватному праві (різний зміст термінів, різне положення в системі права окремих правових інститутів).

Правова доктрина щодо проблеми кваліфікації та встановлення змісту іно­земного закону.

Зворотна відсилка та відсилка до третього закону. Коли виникає пробле­ма, пов'язана зі зворотною відсилкою. Поняття та приклади зворотної від­силки у міжнародному приватному праві. Випадок «трансмісії». Спроба уніфікації питань, пов'язаних з відсиланням (Женевська конвенція 1930 р. про врегулювання колізійних питань вексельного права).

Застереження щодо публічного порядку. Поняття та зміст застереження щодо публічного порядку. Позитивна та негативна концепція застереження. Уніфікаціяположень стосовно цього застереження у міжнародному приватному праві (Гаазька конвенція про закон, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів 1955 р., Гаазька конвенція про закон, що застосовується при передачі права власності у міжнародній купівлі-продажу товарів 1958 р.).

Застереження щодо публічного порядку у нашому національному законодавстві. Питання про закон, який підлягає застосуванню у випадку використання судом даного застереження.

Обхід закону у міжнародному приватному праві. Поняття та приклади обходу закону. Обставини, що підлягають встановленню при вирішенні питання про обхід закону (вилучення правовідносин з-під дії правопорядку, штучна зміна правопорядків, отримання вигоди від цього). Засоби боротьби з обходом закону у міжнародному приватному праві.

Поняття «міжнародного цивільного процесу». Загальне уявлення про міжнародну підсудність та принципи (критерії) її визначення. Види міжнародної підсудності. Питання міжнародної підсудності у національному законодавстві України.

Положення іноземців у міжнародному цивільному процесі. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність іноземців.

Взаємна цивільно-процесуальна допомога. Вручення судових та позасудових документів особам, що знаходяться за кордоном. Виконання доручень іноземних судів у цивільних справах.

Визначення понять «визнання» та «виконання» іноземних судових рішень. Процедури визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення. Визнання та виконання рішень іноземних судів за Мінською конвенцією 1993 р. Визнання та виконання іноземного судового рішення за законодавством України.

Поняття міжнародного комерційного арбітражу. Загальна характеристика арбітражного розгляду справ. Види міжнародного комерційного арбітражу. Компетенція арбітражного суду. Арбітражна угода. Здійснення провадження у справі та винесення арбітражного рішення. Визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень. Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з міжнародного приватного права кафедри цивільно-правових дисциплін І семестр 2012/2013 навчального року (набір 2012 року) (1 група) студентів 2 курсу ННІ права та психології складений згідно з навчальною програмою, затвердженою Вченою радою НАВС «___» ____________20___року розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від “29” серпня 2013 року, протокол № розглянутий і схвалений на засіданні методичної ради від “___” __________ 2013 року, протокол №
№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них: З них: Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Технічні засоби/ Дидак-тичні засоби Взаємозв’язок тем,що вивчаються, з іншими темами й дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття) Примітка
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна та індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовний модуль І.
1. Поняття МПП, його джерела Лекції, семінарські, практичні заняття проводить професор кафедри, к.ю.н. Плахотнюк Н.В. 1/2 - Л1/1 Теорія держави і права
2. Методи правового регулювання у МПП 1/2 - Л1/2
3. Суб'єкти МПП
4. Право власності в МПП+
Змістовний модуль ІІ.
5. Правочини з іноземним елементом. Зовнішньоекономічні угоди. 1/2 - Л1/4
6. Спадкові відносини в МПП. Трудові відносини в МПП. 1/2 - Л1/5
7. Шлюбно-сімейні відносини в МПП. 1/2-Л1/6
8. Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж+
Всього годин:
Форма контролю: залік
Підсумковий контроль залік

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС В.І.Лебідь

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника навчально-методичного центру НАВС майор міліції Т.Г.Корж-Ікаєва

Начальник відділу комп'ютерного та програмного забезпечення НАВС підполковник міліції В.В.Підвисоцький


4947003412301711.html
4947025692279903.html
    PR.RU™